ಅಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ: ಸಾಧಿಕ್ ಬರೆದ ಬರಹ

“ಅಪ್ಪ” ಈ ಶಬ್ಧದಲ್ಲೆ ಅದೆಂಥಾ ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕೋಪ, ಅತಿ ಎನಿಸುವ ಶಿಸ್ತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಧೈರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹನೆ, ನಗು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಂದೆಯಾದವನು ತಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯದಿದ್ದರು, ತನ್ನ […]