ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ: ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಬರೆದ ವಿಶೇಷ ಬರಹ..

ಕುಂದಾಪುರ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕೇಳಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಂದಗನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಗೆ ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕವಾದ ಅಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈಗೆ ಮೀನು ಎಂದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ” ಕೊಚ್ಚಕ್ಕಿ ಕೂಳಿಗೂ ಬೈಗಿ ಮೀನ್ ಹೊಳಿಗೂ ” ಎಂಥಹಾ […]