10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಯೆಪದವು ಸತ್ಯ – ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶ

10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಯೆಪದವು ಸತ್ಯ – ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೋಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕನೆಹಲಗೆ: 02 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಹಲಗೆ: 09 ಜೊತೆ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ: 19 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ: 31 ಜೊತೆ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: 26 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: 75 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್: 52 ಒಟ್ಟು ಕೋಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 ಜೊತೆ ಕನೆಹಲಗೆ: (ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ) ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು: […]