ಮೊಲದ ಮರಿ ಮೊಲದ ಮರಿ ಆಡು ಬಾರೇ: ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಈ ಚೆಂದದ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗರಾಡಿ ಬೆಟ್ಟುವಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು.

ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ:9902318038