ಮಿಯ್ಯಾರು ಅಂಗಳ, ಲವ-ಕುಶ ಕಂಬಳ:ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್, ಕಂಬೊಲದ ಗತ್ತ್

ಕಾರ್ಕಳ:ಮೀಯ್ಯಾರು ಲವ-ಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಭಾನುವಾರ ಬಲು ಗೌಜಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕೋಣಗಳ ಓಡಾಟ, ಜನಜಾತ್ರೆಯ ರಂಗಾಟದ ನಡುವೆ ಮಿಯ್ಯಾರು ರಂಗೇರಿತು.ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಬಳದ ಝಲಕ್, ವಿವಿಧ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಭರ್ಜರಿ ವೇಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ