ಮಂಗಳೂರು: ಎನೋಕ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಎನೋಕ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಭರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು

ಆಸಕ್ತರು riz1m@yahoo.co.in ಗೆ ಸಿವಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕ: 7022002555