ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ(ಹಗಲು ರಥೋತ್ಸವ)ವು ಅವಭ್ರತದೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.