ಮಣಿಪಾಲ MSDCಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೋರ್ಸ್’ಗಳು.

ಮಣಿಪಾಲ: ಮಣಿಪಾಲದ MSDC ಮಣಿಪಾಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಡಾ. ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಒಂದು ಘಟಕ)ವಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ (ಒಂದು ತಿಂಗಳು) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕುರಿತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ಬುತ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

Embedded Systems and loT:

🔹IoT Architecture and life cycle

🔹 Platforms for IoT

🔹 Real time use cases of IoT

🔹 Microcontrollers, SoC’s

🔹 Interfacing sensor

🔹 Endedid pion technologies 2C, UART,

🔹 Introduction to SoC Wi-Fi modules

🔹 Networking and wireless communication

🔹 Building loT Applications

🔹 Web server – introduction, setup and configuration

🔹IoT CloudMSDC ಡಾ. ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಈಶ್ವರ್ ನಗರ ಹತ್ತಿರ, ಮಣಿಪಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು: msdcskills.org ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 📞+ 91 918123163934 / + 91 8123163935