ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರು- ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು