ಸೀತಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೂಡು ಅಂಜಾರು ನಿಧನ

ಹಿರಿಯಡಕ: ಸೀತಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೂಡು ಅಂಜಾರು ಹಿರಿಯಡಕ ಇವರು ಮಾ.25 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ದಿ|| ದಾದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.