ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯ ಕುಷ್ಠ ಭಂಡಾರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ‌ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಕಳೆದ 10ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯ ಕುಷ್ಠ ಭಂಡಾರ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹೋಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ನೆರವು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಇವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.