ಜೀಪಿಗೊಂದು ಮಹಾಮಜ್ಜನ:ಸಮೀರ್ ಜೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಸಮೀರ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳದವರು, ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಮರದಲ್ಲಿ ಚೆಂದದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸೋದಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ನೈಜತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.