ಅ.23 ತಾರೀಕ್ ದಾನಿ ಮಾಯೊದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಬುಡುಗಡೆ

ಧರ್ಮ ಅಂಗೈಟ್ ದೀದ್ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ನುಡಿ ಕೊರುದು ಸತ್ಯೊದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ್ ನೆನೆತಿ ಉಡಲ್‌ದ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಾಲಿರೂಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯೊದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಉಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಅ.23 ತಾರೀಕ್ ಐತಾರದಾನಿ 5 ಗಂಟೆಗ್ ಬುಡುಗಡೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಕೊರ್ಲೆ… ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್…

ಪದ ಪಂತಿನಾರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಬರವು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತೆಂಕಕರಂದೂರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಚಾರ್ ಡಿ.ಒ.ಪಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನೀಶ್ ಎಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೆರ್ನ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೈಲೂರು