ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಾಲಿರೂಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯೊದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಭಕ್ತಿ ದುನಿಪು ಅರ್ಪಣೆ

ಧರ್ಮ ಅಂಗೈಟ್ ದೀದ್ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ನುಡಿ ಕೊರುದು ಸತ್ಯೊದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ್ ನೆನೆತಿ ಉಡಲ್‌ದ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಕಾಪುನ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಾಲಿರೂಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗ್ ಈ ಭಕ್ತಿ ದುನಿಪುದ ಅರ್ಪಣೆ

https://youtu.be/tjnoYRKSv2c
ಪಿ.ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ “ಮಾಯೊದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ”.

ಸಹಕಾರ, ಸಂಕಲನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆ: ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಲೂರು, ಬರೆತಿನಾರ್: ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು, ಪದ: ಸುಪ್ರೀತ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಚಾರ್ಯ

ಈ ಪದನ್ ಕಣ್ಣ್ ದಿಂಜಾದ್ ಒರ್ಮೆಲ ಪಸರಾಗ

https://youtu.be/tjnoYRKSv2c
https://youtu.be/tjnoYRKSv2c
https://youtu.be/tjnoYRKSv2c
https://youtu.be/tjnoYRKSv2c

ಮಾತೆರ್ಲಾ ಪದನೊ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲ್ಕೆನ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ್ ಲೆ……