ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಡ್ಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು

ಉಡುಪಿ: ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಡ್ಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ, ಸಿ.ಎಸ್, ಸಿಎಂಎ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ, ಎಂಕಾಂ, ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಆದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.

ಅರ್ಹತೆ:

ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ವೃತ್ತಿಪರತೆ

ಆಸಕ್ತರು ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು professionaledu2015@gmail.com
ಸಂಪರ್ಕ: 8088161969