ಕೃಷ್ಣ -ರಾಧೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿದು,ಮಧುರ ಭಾವಗಳ ಸಂಗಮ:ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್

ಕೃಷ್ಣ -ರಾಧೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿದು,ಮಧುರ ಭಾವಗಳ ಸಂಗಮ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸೆಳೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Krishna: Poornima Perganna
Radhe:Pragathi amin
Makeup artist:Usha amin
Photography:Shashi haleyangadi & Team

 

Photography:Shashi haleyangadi
Makeup artist:Usha amin