ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದಾಗ್ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡದ್: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಬರೆದ ಜಾತ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರಹ

ಚೆಣ್ಕಿಪ್ಪತಿಗಿಂದ್ ಹಿಡ್ದ್ ಹಳ್ತ್ ಆರು ಈ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ್ ನೆನ್ಪ್ ಅಂಬುದ್ ಹಾಂಗೆ ಇರತ್ ಕಾಣಿ. ಈಗಳೂ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ್ ಗರ್ನಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಹಳಿ ನೆನ್ಪೆಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಂಗೆ ರಪಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ ಹ್ವಾತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅಂತದ್ದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವ್ ನೆನ್ಪ್‌ಗಳನ್ನ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟಿಗ್ ಹಂಚ್ಕಂತೆ.
 
ಆಗಳಿಕೆಲ್ಲಾ ಪಾಸ್‌ಪೈಲ್‌ ಆದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆನ್ಪಿಗ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ. ಪಾಸ್ ಪೈಲ್ ಆದ್ ಮಾರ್ನೆ ದಿನ್ವೆ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಏಗಳಿಕ್ ಬತತಪ್ಪಾ ಅಂತ್ ಕಾಂತ ಕೂಕಂಬುದ್ ಕಾಲು ಅದ್. ಶಾಲಿಗ್ ರಜಿ ಸಿಕ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವ್ ಮನಿ ಬದೆಗ್ ಇಪ್ಪುದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ್ ಗ್ವಾಯ್ ಹಾಡಿ ಅಲ್ ಕಾಲ್ ಕಳದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ ಉರಿ ಬಿಸ್ಲಂಗ್ ಹಯ್ಯಗ್ ಹೊಯ್ ಆಚೀಚಿ ಮನಿ ಹಾಡಿ ನುಗ್ಗಿ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜು ಕೊಯ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಆ ಸಂತೋಷ್ ನಗ್ರದ್ ಐಬು ಸೈಬ್ರ್ ಏಗಳಿಕ್ ಬತ್ರಬ್ಯಾ ಅನ್ಕಂಡ್ ಬೋಡ್ ಬಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಬಪ್ಪು ಬರು ಕಾಂತಾ ಕೂಕಂಬು ರೇಂಜಿಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಕಂಬುದ್ ಕಾಣಿ. ಅಂತು ಸೈಬ್ರ್ ಗೋಣಿಚೀಲು ಮೂಟಿ ಹೊತ್ಕಂಡದ್ ಎಮ್ಮೇಟಿ ಬಿಡ್ಕ ಬಂದ್ರ್ ದಿಡ್ಕುಟ್ಕ ಮನಿ ಹೊರ್ಗ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಒಟ್ಟಾಕದ್ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ತಂದ್ ತಕ್ಕಡಿ ಮೇಲ್‌ಇಟ್ಟ್ ದುಡ್ ತಕಂಬುದ್. ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಕ್‌ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವಣಿ ಒಟ್ಟ್ ಹಾಕುಕ್ ನಾವ್ ಪಡ್ತಿದ್ ಪಾಡ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಕಾಣಿ.
 
 
ಹಬ್ಬದ್ ದಿನು ಬೆಳ್ಗಮುಂಚ್ ಹೊಯ್ ರಥರಾಣಿಗ್ ಎರಡ್ ಕಾಯ್ ಒಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಎರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ನಾಲ್ಕ್ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗ್ ಆತ್ತಾ ಕಾಂಬುದ್ ಕಾಣಿ. ಮನಿಯರ್ ಸೌನ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ್ ತಂದದ್ ಹೊಸ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಳ್ಸ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಬುದ್ ಖುಷಿ ನಮ್ ಬಾಲ್ಯದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಮಯ್ಕು ಅಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಹಬ್ಬಕ್ ಕಾಲಿಡ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲೆ ಅಂಗಿ ಮಣ್ಣಾಯ್ ಮನಿಯರ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಕರ್ಕ ಹೋತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಅಲ್ ಎಸ್ ಐ ಹೆದ್ರುಸ್ ರಾಪಿಗ್  ಹೆದ್ರುಸುದ್. ಹಬ್ಬ ಕಾಂಬುಕೆ ನೆಂಟ್ರ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದಲ್ ಅವ್ರ್ ನಮ್ಗ್ ಹಬ್ಬದ್ ಖರ್ಚಿಗ್ ದುಡ್ ಕೊಡ್ತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಹದ್ದ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗ್ ಗುರಿ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಬಾಂಗ್ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕ ಕೂಕಂಬುದ್ ಕಾಣಿ. ಅವ್ರೊ, ಇವ್ರೊ ಕೊಟ್ಟದ್ ದುಡ್ಡಿನ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹಬ್ಬದ್ ಗರ್ನಾಗ್ ಹೊಯ್ ರಾಜರಾಮ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಶಂಕ್ರಣ್ಣನ್ ಹತ್ರ ಬಾಲ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ತಕ ತಿಂಬುದ್ ಅಲ್ದೆ ಮನಿಯರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಉಳದ್ ದುಡ್ಡಗ್ ಸೋಡ್ತಿ ಆಡುದ್. ಹ್ವಾಯ್ ಆ ಕಿಚ್ಚಿಡುಕ್ ಸೋಡ್ತಿ ಅಲ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಪೂರ್ತಿ, ಬಾಚಣಿಗಿ, ಮಂಡಿ ಪಿನ್, ಚಣ್ಣ್ ಪೀಂಕುಟಿ ಕನ್ನಡಿ ಹೀಗಿಂದೆ ಕಾಣಿ. ಕೆಟ್ರ್ ಮೇಲ್ ಬುದ್ದಿ ಬಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕೀಳುದ್ ಮರ್ರೆ. 
 
ಇನ್ ಆಟದ್ ಸಾಮಾನ್ ತಕಂಬುಲ್ ನಾವ್ ಪಡು ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಆಗಳಿಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಕೊಡು ಜೀಪ್ ತಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಬಿಎಮ್  ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ತಕಂಡಷ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕಾಣಿ. ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಸೈಬ್ರ್ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ ಅಂಗ್ಡೆಗ್ ಮೇಲ್ ಬಚ್ಚದ್ ಸಾವ್ರೂಪಾಯ್ದ್ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಂಡ್ಕ ಅದೇ ಬೇಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಹಬ್ಬದ್ ಗರನ್ ತುಂಬಾ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡುದ್. ಎಷ್ಟೇ ಒರ್ಲ್ರೂ ಮನಿಯರ್ ತೆಗ್ಸಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಐನೂರೂಪಾಯ್ ಕಾರಿಗ್ ಬಪ್ಪುದ್. ಅದೂ ತೆಗ್ಸಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾರ್ ಮೇಲ್ ಹಗುರಾ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಚ್ಚದ್ ನೂರೈವತ್ ರೂಪಾಯ್ದ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಡು ಕಾರ್ ತಕಂಬುದ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗ್ ಹೋ…ಅಂದ್ಕಂಡ್ ತೇರ್ ಎಳುಕ್ ಶುರು ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ನಾವ್ ಹಗುರಾ ಸುಂದರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಳಿ ಮನಿ ಸಿಮಿಂಟಿನ್ ಕಣ್ಣಗ್ ಬಂದ್ ಗಾಡಿ ಆಡುದ್. ತೇರ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯ್ ವಾಪಾಸ್ ಹಬ್ಬದ್ ಗರಕ್ ಬಪ್ಪುರೊಳ್ಗ್ ಕಾರಿದ್ ಎರ್ಡ್ ಚಕ್ರು ಕಳ್ಚಿ ಬೀಳುದ್. ಅದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಮನಿಯರ್ ನಾಕ್ ಸೊಳಿ ಕೊಡುದ್. ನಾವ್ ಇಡೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಂಬ್ವಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಅಲ್‌ ಸೈರನ್ ಒರ್ಲು ರೇಂಜಿಗ್ ಗೆಂಡಿ ಬಾಯ್ಗ್ ಬಪ್ಪುಲ್ವರಿಗೂ  ಗಟ್ಟಿ ಚೀರುದ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ ರಗ್ಳಿ ತಡುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಮನಿಯರ್ ಕುದ್ರಿ ಮೇಲ್ ಕೂರ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ ಎರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಸುದ್. ಆಚೀಚ್ ಮನಿ ಬೊಂಬೈಕ್ ಹೊಯ್ ಬಂದ್ ಮಮ್ಮ ಸಿಕ್ರ್ ನಮ್ಗ್ ಬಾರೀ ಖುಷಿ ಆಪುದ್ ಮರ್ರೆ. ಅವ್ರ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ತೆಗ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ್ರ್ ಮನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂಬುದ್ ಕಾಣಿ. ಆಗಳಿಕ್ ಮನಿಯರಿಗ್ ನಾಕ್ ಗ್ವಾಂಕಿ ಮೇಲ್ ಗುದ್ದೋ ಅಂಬಷ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಬಪ್ಪುದ್. ಇವ್ ತೆಗ್ಸಿ ಕೊಡುದೂ ಇಲ್ಲ, ತೆಗ್ಸಿ ಕೊಡ್ವರಿಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೆ ಬಯ್ಕಂಬುದ್. ಕಡಿಕೂ ಅವ್ರ್ ಒತ್ತನ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಸುದ್. ಹೊತ್ತ್ ಕಂತ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನಿಗ್ ಹೋಪುದ್.
 
 
ಇನ್ ಮೀಸಿ ಚಿಗರ್ದಿದ್ ಮಕ್ಕ್ಳ್ ಹಬ್ಬದ್ ಗರ್ನಗ್ ಮಾಡು ಯಾಸು ಕಂಡ್ರ್ ವಳ್ಳಿ ಹಾವ್ ಕೊಂದ್‌ ಅವ್ ಮೈಮೇಲ್ ಬಿಸಾಡೊ ಅಂಬಷ್ಟ್‌ ಸಿಟ್ ಬಪ್ಪುದ್‌ ಕಾಣಿ. ಹಬ್ಬದ್ ಗರ್ನಗ್‌ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ‌ ಕಾಣ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ನಂಗೆ‌ ಲೈನ್‌ ಕೊಡ್ತಿತ್ ಕಾಣ್ ಅಂಬುದ್..ಕಾಲಿಗಿದ್ದದ್ ಶೂ ಸಮ್ದ್ ಪಾದು ಅರ್ಚಿ ಗಾಯ್ ಆರೂ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್‌ ಬೆನ್‌ ಹಿಂದ್ ತಿರ್ಗುದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ‌ ಕಾಣಿ. ಆ ಹೆಣ್ ಎದ್ರ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ಗಂಡಿನ್‌ ರೇಂಜೆ‌ ಬೇರೆ. ಎದ್ರ್ ಸಿಕ್ದರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬನ್ನಿ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ್‌ ಕರುದ್. ಹಬ್ಬದ್ ಗುಡಿಂದ್ ದಪ್ಪ‌ ರೋಪಿಂದ್ ಚೈನ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಮೇಲಿಂದೆರ್ಡ್ ಅಂಗಿ‌ ಗುಬ್ಬಿ ತಕ ಹ್ವಾಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡ್ರ್ ಪರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಕೂ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದ್ ಕೊಡುಕ್ ಅವ್ ಮಾಡು ಹಗ್ಲ್ ಯಾಸು ಒಂದೆರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಗೆ ನೆನ್ಪ್‌ ಆಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ… ಆ ದಿನಗಳನ್ನ್ ಎಣ್ಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೊಯ್ಕ್ ಅಂಬಗ್ ಆಪುದಂತು ಸತ್ಯ ಕಾಣಿ…ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವ್ ನೆನ್ಪ್‌ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಂಚ್ಕಂಬುಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ ತೇರ್. ಎಲ್ರೂ ಬತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ? ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಕಾ!
 
*ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ