ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲದ ರಿಫೈನರಿ ಮೈoಟೆನೇನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.