ಮಂಗಳೂರು – ಮಣಿಪಾಲದ MNC ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.