ಮಂಗಳೂರು-ಮಣಿಪಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ MNC ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.