ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೆರೈನ್-ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್-ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.