ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು – ಮಣಿಪಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ MNC ಕಂಪೆನಿಗೆ ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.