ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೇಡಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಂ ಪದವೀದರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ 7353049777