ಉಡುಪಿ: ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

SSLC, ITI, PUC ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಳ: 14,000 ರಿಂದ 30,000

ಇಎಸ್‌ಐ, ಪಿಎಫ್, ಕೊಠಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಶಾಂತಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ಅಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಉಡುಪಿ
9964582804, 7353762951