ಉಡುಪಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲೊಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಉಡುಪಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲೊಂದಕ್ಕೆ (ವಸತಿಗೃಹ) ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ) ವಿವರಗಳನ್ನು 9686277001ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ.