ಉಡುಪಿಯ ಜಾಹಿರಾತು ಕಂಪೆನಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟರ್ – ರೀಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಉಡುಪಿಯ ಜಾಹಿರಾತು ಕಂಪೆನಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟರ್ – ರೀಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನುಭವ ಇರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.